Om Lejre Brandvæsen

Lejre Brandvæsen SkjoldLejre Brandvæsen, er Lejre Kommunes eget kommunale brand- og redningsberedskab, som varetager brand- og redningsberedskab i hele Lejre Kommune samt andre beslægtede serviceopgaver for Lejre Kommune.

Lejre Brandvæsen varetager de administrative beredskabsopgaver i kommunen som består i forebyggende opgaver, brandteknisk sagsbehandling af nybyggeri og tilbygninger, brandtekniske rådgivning, brandsyn, udarbejdelse af kommunens beredskabsplan samt uddannelse og undervisning inden for brand- og redningsområdet til personalegrupperne i Lejre Kommune.

Lejre Kommune har ca. 26.800 indbyggere og har et areal på ca. 240 km².

 • Station Nord – Station Nord dækker den nordlige og nordøstlige del af Lejre Kommune.
 • Station Syd – Station Syd dækker den sydlige og sydøstlige del af Lejre Kommune.
 • Station Roskilde (entreprise) – Stationen i Roskilde (entreprise) supplerer med én automobilsprøjte i den nordøstlige og sydøstlige del af Lejre Kommune, hvorfor Lejre Brandvæsen samtidig fremsender en hel udrykning fra en af de ovennævnte brandstationer.

Vores servicemål

Lejre Brandvæsen skal overholde de servicemål som kommunalbestyrelsen har sat for beredskabet i Lejre Kommune. Servicemålene skal overholdes når brandvæsenet tilkaldes til akutte opgaver herunder brand- og redningsopgaver. Akutte opgaver defineres som udrykningskørsel som modtages via 112 (alarmcentralen) eller andre tilsvarende tilkaldeaftaler. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har besluttet, at Lejre brandvæsen skal opfylde fastsatte servicemål for beredskabet i Lejre Kommune.

Udrykning og slukningsområde i Lejre Kommune

 • 58 % af befolkningen i kommunen skal kunne nås inden for 10 minutter efter modtagelse af alarmen fra 112
 • 99 % af befolkningen i kommunen skal kunne nås inden for 15 minutter efter modtagelse af alarmen fra 112
 • 100 % af befolkningen i kommunen skal kunne nås inden for 20 minutter efter modtagelse af alarmen fra 112

Du kan finde en gennemsnitsstatistik for Lejre Brandvæsen her.

Du kan se en oversigt over vores slukningsområde her.

Bemanding af køretøjer i Lejre Kommune

 • Bemanding af køretøjer på en normal førsteudrykningen i kommunen, skal i minimum 80 % af tilfældene være; 1 indsatsleder, 1 brandmester (holdleder) og 5 brandmænd.
 • Reducerede udrykninger bemandes dog med 1 brandmester, 5 brandmænd (brandmesteren kan således have indsatsleder kompetencen).
 • Supplerende styrker tilkaldes jf. beredskabsloven i de tilfælde dette måtte være nødvendigt.

Indsatsledervagten i Lejre Kommune

 • 90 % af Lejre Kommune skal kunne nås inden for 15 minutter efter modtagelse af alarmen fra 112 eller andre tjenester.
 • 100 % af Lejre Kommune skal kunne nås inden for 20 minutter efter modtagelse af alarmen fra 112 eller andre tjenester.

Vores vision og mission

For os er det at have en vision og en mission en vigtig del af dagligdagen for både ledere og brandmænd. Det at have noget at spejde efter i horisonten er med til, at give os lyst til at forsætte. Vi har derfor  defineret følgende vision og mission.

 • Vores vision er at give dig som borger og virksomhed i Lejre Kommune den bedst mulige betjening, indenfor alle vores fagområder.
 • Vores mission er en overholdelse af vores servicemål samt daglig opdatering af vores viden.

Beredskabskommissionen

Brandvæsenets øverste myndighed er kommunalbestyrelsen, men ifølge lovgivning skal der nedsættes en beredskabskommission til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens redningsberedskab.

Beredskabskommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, består af
- Borgmesteren, der er formand
- Politidirektøren
- 3 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen (kan udpeges uden for kommunalbestyrelsens midte)

Ud over borgmesteren vælger kommunalbestyrelsen 3 medlemmer til beredskabskommissionen.

Lejre Brandvæsens organisation

Lejre Kommune har ansat beredskabschef John Olesen som chef for Lejre Brandvæsen, til varetagelse af ledelsen og administrationen for brandvæsenet. Yderligere er der under Lejre Brandvæsen ansat ca. 16 deltidsbrandmænd på brandstationen i Hvalsø og ca. 17 deltidsbrandmænd på brandstationen i Kirke Hyllinge.

Lejre Brandvæsens hovedopgave er naturligvis brandslukning og redning, men vi udfører også mange andre opgaver for Lejre Kommune og dets borgere. I hovedtræk er opgaverne listet nedenfor.

Brandslukning i Lejre Kommune

Lejre Brandvæsen råder over 2 slukningstog, et slukningstog på station Syd/Hvalsø samt et slukningstog på station Nord/Kirke Hyllinge, som jf. loven senest 5 minutter efter alarmen er indløbet via 112 skal være afgået fra brandstationerne mod skadestedet. Sammensætningen af udrykninger sker på baggrund af den alarmeringstype, der er modtaget samt omfanget af alarmen. Lejre Brandvæsen udarbejder planer for hvilke udrykningssammensætninger, der skal afsendes på forskellige alarmer i kommunen. Du kan læse mere om de to stationer på deres respektive sider. Her finder du også informationer omkring køretøjer og opbygninger af bilerne.

Du finder vores seneste udkald her.

Lejre Brandvæsens slukningsområde

Vores slukningsområder dækker hele Lejre Kommune. Dog har vi udliciteret dele af slukningsområdet til Roskilde Brandvæsen (entrepriseaftale), efter et ønske om nærhedsprincip fra kommunalbestyrelsens side. Det nuværende slukningsområde findes er. Indsatsledervagten varetages i hele Lejre Kommune af indsatsledere fra Lejre Brandvæsen.

 • Station Nord – Station Nord dækker den nordøstlige del af Lejre Kommune.
 • Station Syd – Station Syd dækker den sydøstlige del af Lejre Kommune.
 • Station Roskilde (entreprise) – Stationen i Roskilde (entreprise) supplerer med én automobilsprøjte i den nordøstlige og sydøstlige del af Lejre Kommune, hvorfor Lejre Brandvæsen samtidig fremsender en hel udrykning fra en af de ovennævnte brandstationer.

Frigørelse / redning i Lejre Kommune

Begge stationer har det sidste nye i hydraulisk frigørelse udstyr til f.eks. fastklemte ved færdselsuheld og andre uheld der også kræver avanceret frigørelsesudstyr. I 2008 blev det, i henhold til lovgivningen lovpligt at de kommunale beredskaber selv skulle stå for denne type frigørelsesopgaver.

Indsatsledervagten i Lejre Kommune

Indsatslederen afgår til skadestedet i egen indsatsledervogn fra det sted i Lejre Kommune han pt. er når alarmen modtages, dog kan der være undtagelser til mindre udkald, hvor det er holdlederen, som er ansvarlig for opgaven på skadestedet. Indsatslederens opgave er bl.a. at vurdere situationen samt skabe sig et overblik, inden slukningstoget ankommer. Dernæst skal han klarlægge, hvilke opgaver der skal løses, for at situationen kommer under kontrol, samt i hvilken rækkefølge.

Når slukningstoget/mandskabet ankommer kort tid efter, skal han give en ordre eller befaling til sin holdleder om situationen, hvilke opgaver der er, og ikke mindst hvordan de skal løses. Viser der sig et behov for assistance til skadestedet, rekvireres denne assistance mellem brandvæsen og politiet på stedet. Assistancen kan f.eks. være i form af flere slukningstog fra andre stationer, ambulancer, politi eller skadeservicefirmaer. Det er indsatslederen, som har det fulde ansvar og den tekniske ledelse på skadestedet.

Bådberedskab i Lejre Kommune

Lejre Kommune har en lang fjordstrækning. Derfor råder Lejre Brandvæsen over et bådberedskab, der udsendes fra brandstationen i Kirke Hyllinge med specialuddannede brandmænd til søredning.

Nødbehandlerberedskab (NBE)

Lejre Brandvæsen samarbejder med Region Sjælland om nødbehandlerberedskabet.

Lejre Brandvæsen har suppleret 5 af vores udrykningskøretøjer i Lejre Kommune med genoplivningskufferter med alt nødvendigt genoplivningsudstyr, herunder AED/hjertestarter. Således at en avanceret genoplivning kan påbegyndes øjeblikkelig ved disse køretøjers tilkald ved f.eks. tilskadekomst, sygdom, brand- og redningsopgaver herunder også drukneulykker på fjordene. Genoplivningsudstyret og AED/hjertestarterne er fordelt på udrykningskøretøjerne på St. Syd og St. Nord.

Serviceenheden i Lejre Kommune

Løfteopgaver

Hos ældre og omsorgsplejen i Lejre Kommune, er der tilknyttet en stor del faste borgere som er svækket på grund af f.eks. alder og/eller sygdom, disse borgere har øget risiko for at falde i deres hjem. I tilfælde af fald, kan borgeren aktivere sin tryghedsalarm, hvorefter personalet ved ældreplejen og omsorg modtager alarmen og herefter tilkalder brandvæsenets hjælp til personløft.

I tilfælde af løfteopgaver, afsender brandvæsenet en til to brandmænd afhængig af behovet. Ved mistanke om tilskadekomst eller lignende, sørger det tilkaldte brandmandskab for at der tilkaldes yderligere hjælp eksempelvis; ambulance eller vagtlæge.

Ligeledes udfører servicevagtenheden mange andre opgaver for kommunen, bl.a. rundere vi ved kommunens skoler og andre institutioner, opsætter videoovervågninger, tjekker om kommunens bygninger er låste og at der ikke er andre unormale forhold tilstede på kommunens ejendom. Foruden er det også denne enhed, som afsendes på en aktivering af kommunens tyverialarmer på/ved kommunens bygninger, grunde m.v.

Undervisning

Lejre Brandvæsen udfører alene undervisning i f.eks. brandslukning og førstehjælp (se mere under kurser) for kommunale institutioner.

Vagtcentralen

Vagtcentralen funktionen er en meget vigtig del af Lejre Brandvæsen, vagtcentralen er faktisk en slags hovednerve i alt hvad Lejre Brandvæsen udfører operativt. F.eks. hvis vagtcentralen modtager 1-1-2 opkald, videresendes udkaldet til brandmandskabet, indsatslederen m.fl. Dvs. i samme sek. som alarmen indgår på centralen videresendes korrekt udkald til brandmandskabet om, hvad der er behov for af mandskab og køretøjer m.v. herved opnås en meget hurtigt responstid.

Foruden løser vagtcentralen en lang række alarmerings- og overvågningsopgaver for hele Lejre Kommune, bl.a. tyverialarmer på kommunens bygninger, tekniske anlæg, ABA-alarmer samtidig med at den er hovednerven i overvågningen samt kontrollen af kommunens nødkaldsanlæg for Lejre Kommunes borgere - således at kommunens hjemmepleje og omsorg tilkaldes til borgeren direkte.

I 2009 er Lejre Brandvæsen begyndt at implementere SINE-terminaler i alle biler - dette sker i stedet for de gamle skadesteds radioer. De nye SINE-terminaler har desuden den smarte funktion at den kryptere signalet.

Tyverialarmer

En række kommunale bygninger og institutioner, er tilknyttet vagtcentalen med en direkte overførsel af automatiske tyverialarmer. Ved fejlstatus på alarmsystemet, sørger brandvæsenet for at rekvirere tekniker og/eller kontaktpersoner som er tilknyttet alarmstedet.

I tilfælde af tyveri kontaktes politiet, og der afsendes personale fra brandvæsenet til adressen for sikring af stedet indtil politiet ankommer. Ved eventuelle skader opstået grundet forsøg på indbrud, hærværk eller tilsvarende - er det også brandvæsenet der sørger for afdækning af f.eks. ødelagte vinduer og døre.

Tryghedsalarmer

Brandvæsenet forestår opsætning, nedtagning samt vedligeholdelse og deponering af alle kommunens nødkaldeanlæg for hjemmepleje, omsorg og visitationen. Opstår der tekniske fejl og batterisvigt på anlæggene, sørger brandvæsenet for at servicere eller udskifte disse, så anlæggene altid er funktionelle.

Jævnligt, dog mindst hvert andet år skiftes der desuden genopladelige batterier (nødstrømsforsyning) i samtlige opsatte nødkaldeanlæg og de hertil hørende trykknapsendere.

Vagtcentralen er også backup for visitationen og hjemmeplejens radioanlæg, således at opkald fra tryghedsalarmer går direkte til brandvæsenet, i så fald at hjemmeplejens anlæg er optaget af andet "radiotrafik", eller f.eks. hvis deres radioer ikke er funktionsdygtige. Lejre Kommune har pt. cirka 300 tryghedsalarmer/nødkaldeanlæg i drift.